Câu hỏi: Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về

Câu hỏi: Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về
A. con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa.
B. hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.
C. tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự.
D. dịch vụ, du lịch, con người, giáo dục.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Thị trường chung châu Âu được hình thành, đảm bảo quyền tự do lưu thông hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn cho các nước thành viên.

Author: Cô Minh Anh