Câu hỏi: Thị trường được hiểu là

Câu hỏi: Thị trường được hiểu là
A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa.
B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên mua.
C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.
D. Nơi có các chợ và siêu thị.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh