Câu hỏi: Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên được gọi là nhóm

Câu hỏi: Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên được gọi là nhóm
A. Trong độ tuổi lao động.
B. Trên độ tuổi lao động.
C. Dưới độ tuổi lao động.
D. Không còn khả năng lao động .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh