Câu hỏi: Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật chủ yếu do

Câu hỏi: Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật chủ yếu do
A. Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật
B. Thực vật là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật.
C. Sự phát triển thực vật làm thay đổi môi trường sống của động vật.
D. Sự phát tán một số loài thực vật mang theo một số loài động vật nhỏ.

Gợi ý câu trả lời

Thức ăn là nhân tố quyết định đối với sự phát triển và phân bố động vật.
– Thực vật là nguồn thức ăn quan trọng đối với nhiều loài động vật, rừng còn là nơi cư trú của nhiều loài chim thú.
– Mặt khác nhiều động vật ăn thực vật lại là thức ăn của động vật ăn thịt → sư phát triển phân bố các loài động vật ăn thực vật kéo theo sự phát triển và phân bố của nhiều động vật ăn thịt.
⇒ Như vậy, nơi nào thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh