Câu hỏi: Thương mại ở các nước đang phát triển thường có tình trạng nào dưới đây?

Câu hỏi: Thương mại ở các nước đang phát triển thường có tình trạng nào dưới đây?
A. Ngoại thương phát triển hơn nội thương.
B. Xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu.
C. Nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.
D. Xuất khẩu dich vụ thương mại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh