Câu hỏi: Tỉ lệ dân số thành thị của nước ta thấp hơn so với số dân nông thôn là biểu hiện

Câu hỏi: Tỉ lệ dân số thành thị của nước ta thấp hơn so với số dân nông thôn là biểu hiện
A. nông nghiệp có bước phát triển.
B. điều kiện sống ở nông thôn cao.
C. điều kiện sống ở thành thị thấp.
D. đô thị hóa chưa phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Tỉ lệ dân số thành thị của nước ta thấp hơn so với số dân nông thôn là biểu hiện đô thị hóa thấp, chưa phát triển mạnh
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh