Câu hỏi: Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

Câu hỏi: Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của
A. Quá trình đô thị hóa.
B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.
C. Mức sống dân cư tăng.
D. Số dân nông thôn giảm đi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/95, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh