Câu hỏi: Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do

Câu hỏi: Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do
A. kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp thâm canh lúa nước.
B. trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.
C. dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.
D. nước ta không có nhiều thành phố lớn.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 18: đô thị hóa: tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn chậm do quá trình công nghiệp hóa còn chậm

Author: Cô Minh Anh