Câu hỏi: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

Câu hỏi: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do
A. Chuyển cư
B. Phân bố lại dân cư
C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Thu hút nhập cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Giải thích: Nhằm hạn chế gia tăng dân số nhiều nước ở châu Á đã thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nhờ đó tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể.

Author: Cô Minh Anh