Câu hỏi: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là

Câu hỏi: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là
A. động lực phát triển dân số.
B. gia tăng cơ học trên thế giới.
C. số dân trung bình ở thời điểm đó.
D. gia tăng dân số có kế hoạch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh