Câu hỏi: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7‰ có nghĩa là

Câu hỏi: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7‰ có nghĩa là
A. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em chết.
B. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 người chết.
C. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong .
D. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em sinh ra còn sống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7‰ có nghĩa là trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 người chết.

Author: Cô Minh Anh