Câu hỏi: Tỉ trọng dân cư của châu lục nào có xu hướng giảm?

Câu hỏi: Tỉ trọng dân cư của châu lục nào có xu hướng giảm?
A. Châu Á.
B. Châu Âu.
C. Châu Đại Dương.
D. Châu Mĩ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/94, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh