Câu hỏi: Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải ?

Câu hỏi: Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải ?
A. Cước phí vận tải thu được.
B. Khối lượng vận chuyển.
C. Khối lượng luân chuyển.
D. Cự li vận chuyển trung bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/138 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh