Câu hỏi: Tiêu chí nào không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải:

Câu hỏi: Tiêu chí nào không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải:
A. Cước phí vận tải thu được.
B. Khối lượng vận chuyển.
C. Khối lượng luân chuyển.
D. Cự li vận chuyển trung bình.

Gợi ý câu trả lời

– Các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải
+ Khối lượng vận chuyển (số hành khách,số tấn hàng hoá).
+ Khối lượng luân chuyển (người/km; tấn/km).
+ Cự li vận chuyển trung bình (km).
⇒ Cước phí vận chuyển không phải là tiêu chí để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh