Câu hỏi: Tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia là

Câu hỏi: Tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia là
A. góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế.
B. tự do hóa thương mại toàn cầu.
C. thúc đẩy kinh tế chậm phát triển.
D. tự chủ về kinh tế, quyền lực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/11, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh