Câu hỏi: Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới Cho bảng số liệu: Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 (Đơn vị: %) Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu hỏi: Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới
Cho bảng số liệu:
Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014
(Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Author: Cô Minh Anh