Câu hỏi: Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

Câu hỏi: Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:
A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit.
B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối.
C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối.
D. Tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với axit.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh