Câu hỏi: Tính chính xác trong phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Tính chính xác trong phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm nào dưới đây?
A. Cao ở kinh tuyến giữa và giảm dần vế 2 phía Đông – Tây.
B. Cao ở xích đạo và giảm dần về 2 phía Bắc – Nam.
C. Cao ở kinh độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi càng xa kinh độ đó.
D. Cao ở vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi xa vĩ độ đó.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Trong phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm là có tính chính xác cao ở vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi xa vĩ độ đó.

Author: Cô Minh Anh