Câu hỏi: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm nào dưới đây?
A. Tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.
B. Cao ở vòng cực và giảm dần về 2 phía.
C. Cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn.
D. Không đổi trên toàn bộ lãnh thổ thể hiện.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có tính chính xác cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn.

Author: Cô Minh Anh