Câu hỏi: Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:

Câu hỏi: Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:
A. 150.
B. 151.
C. 152.
D. 153.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh