Câu hỏi: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do?

Câu hỏi: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do?
A. Nền công nghiệp phát triển quá nhanh.
B. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
C. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu với năng suất thấp.
D. Sự xâm lược ồ ạt của các nước đế quốc.

Gợi ý câu trả lời

Khái niệm: đô thị hóa tự phát là tình trạng người dân di cư tự do từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm việc làm.
⇒ Ở Mĩ La –tinh, do cuộc cải cách ruộng đất không triệt để ⇒ dân nghèo không có ruộng ồ ạt kéo ra thành phố tìm việc làm -> dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh