Câu hỏi: Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?

Câu hỏi: Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?
A. Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu
B. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA
C. Tổ hợp công nghiệp hàng không E bớt
D. Đường hầm giao thông qua biển Măng xơ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Khai thác thông tin về liên kết vùng châu Âu kết hợp tìm hiểu Hoa Kì.

Author: Cô Minh Anh