Câu hỏi: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là?

Câu hỏi: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là?
A. ASEAN.
B. EU.
C. NAFTA.
D. MERCOSUR.

Gợi ý câu trả lời

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mĩ).
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh