Câu hỏi: Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm

Câu hỏi: Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm
A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong.
B. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.
C. Lớp nhân trong . lớp Manti, lớp vỏ lục địa.
D. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/25 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh