Câu hỏi: “Trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt trình độ phát triển nhất định về công nghiệp” là đặc điểm nổi bật của nhóm nước

Câu hỏi: “Trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt trình độ phát triển nhất định về công nghiệp” là đặc điểm nổi bật của nhóm nước
A. công nghiệp mới.
B. kinh tế đang phát triển.
C. kinh tế phát triển.
D. chậm phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh