Câu hỏi: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?

Câu hỏi: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?
A. Kí hiệu tập thể.
B. Kí hiệu chữ.
C. Kí hiệu tượng hình.
D. Kí hiệu hình học.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh