Câu hỏi: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 3 cm, điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố là

Câu hỏi: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 3 cm, điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố là
A. 9 km
B. 90 km
C. 900 km
D. 9000 km

Gợi ý câu trả lời

Bản đồ tỉ lệ 1 : 3000 000 tức là 1cm trên bản đồ ứng với 30km trên thực tế
Khoảng cách giữa hai thành phố đo được trên bản đồ là 3 cm
⇒ trên thực tế khoảng cách đó là: 3 x 30 = 90km
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh