Câu hỏi: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?

Câu hỏi: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?
A. Hướng gió, các dãy núi.
B. Dòng sông, dòng biển.
C. Hướng gió, dòng biển.
D. Các thảm thực vật, động vật

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là hướng gió, các dòng biển,…

Author: Cô Minh Anh