Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, về sự phân bố mưa theo vĩ độ, nơi có lượng mưa nhiều nhất là

Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, về sự phân bố mưa theo vĩ độ, nơi có lượng mưa nhiều nhất là
A. vùng Xích đạo.
B. vùng chí tuyến
C. vùng ôn đới
D. vùng cực

Gợi ý câu trả lời

Trên bề mặt Trái Đất, về sự phân bố mưa theo vĩ độ, nơi có lượng mưa nhiều nhất là vùng Xích đạo (vì nhiệt độ cao, khí áp thấp, có nhiều biển, đại dương, diện tích rừng lớn, nước bốc hơi mạnh).
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh