Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, vùng nào sau đây có lượng mưa nhiều nhất?

Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, vùng nào sau đây có lượng mưa nhiều nhất?
A. Xích đạo.
B. Chí tuyến.
C. Ôn đới.
D. Cực.

Gợi ý câu trả lời

Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, vùng nào sau đây có lượng mưa nhiều nhất?

Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, vùng nào sau đây có lượng mưa nhiều nhất?
A. Xích đạo.
B. Chí tuyến.
C. Ôn đới.
D. Cực.

Gợi ý câu trả lời

Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh