Câu hỏi: Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là:

Câu hỏi: Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là:
A. Sản phẩm công nghiệp nặng.
B. Các loại nông sản.
C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.
D. Các loại hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.

Author: Cô Minh Anh