Câu hỏi: Trên dãy Cap-ca, thảm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân bố ở trên loại đất nào?

Câu hỏi: Trên dãy Cap-ca, thảm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân bố ở trên loại đất nào?
A. Đất đỏ cận nhiệt
B. Đất nâu
C. Đất Pốtdôn
D. Đất đồng cỏ

Gợi ý câu trả lời

Trên dãy Cap-ca, thảm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân bố ở trên loại đất đỏ cận nhiệt.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh