Câu hỏi: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?

Câu hỏi: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?
A. Đường giao thông.
B. Mỏ khoáng sản.
C. Sự phân bố dân cư.
D. Lượng khách du lịch tới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh