Câu hỏi: Trong các ngành sau, ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất?

Câu hỏi: Trong các ngành sau, ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất?
A.Nông nghiệp B.Công nghiệp
C.Xây dựng D. Dịch vụ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh