Câu hỏi: Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, tri thức và thông tin

Câu hỏi: Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, tri thức và thông tin
A. có vai trò quan trọng đối với sự phát triển sản xuất.
B. là yếu tố quyết định đối với sự phát triển sản xuất.
C. là yếu tố cần thiết đối với sự phát triển sản xuất.
D. không cần thiết đối với sự phát triển sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh