Câu hỏi: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm do:

Câu hỏi: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm do:
A. Bán cầu Bắc là mùa xuân và mùa hạ
B. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời giảm đi
C. Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời
D. Bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời

Gợi ý câu trả lời

Bán cầu ngả về phía Mặt Trời sẽ có ngày dài hơn đêm Từ 21/3 đến 23/9 là thời kì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, đường phân chia sáng tối ở phía sau vòng cực Bắc → bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm → đây là thời kì nửa năm mùa nóng ở bán cầu Bắc.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh