Câu hỏi: Trong năm, có 2 ngày không bán cầu nào ngả nhiều hơn về phía mặt trời . Đó là các ngày

Câu hỏi: Trong năm, có 2 ngày không bán cầu nào ngả nhiều hơn về phía mặt trời . Đó là các ngày
A. 21 – 3 và 22 – 6. B. 22 – 6 và 23 – 9.
C. 23 – 9 và 21 – 3. D. 22 – 6 và 22 – 12.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh