Câu hỏi: Trong nền kinh tế trí thức, yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là?

Câu hỏi: Trong nền kinh tế trí thức, yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là?
A. Tài nguyên và lao động.
B. Giáo dục và văn hóa.
C. Khoa học và công nghệ.
D. Vốn đầu tư và thị trường.

Gợi ý câu trả lời

Kinh tế tri thức là một nền kinh tế sử dụng chất xám trong mọi lĩnh vực, dựa trên kỹ thuật, công nghệ cao.
⇒ Yếu tố khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh