Câu hỏi: Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật là

Câu hỏi: Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật là
A. Khí hậu
B. Đất
C. Địa hình
D. Bản thân sinh vật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/66 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh