Câu hỏi: Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu là một hình trụ bao quanh

Câu hỏi: Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu là một hình trụ bao quanh
A. xích đạo.
B. quả Địa Cầu.
C. vùng cực.
D. chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu lag một hình trụ bao quanh quả Địa Cầu.

Author: Cô Minh Anh