Câu hỏi: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

Câu hỏi: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về
A. màu sắc.
B. diện tích (độ to nhỏ).
C. nét vẽ.
D. cả ba cách trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh