Câu hỏi: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật không có vai trò nào dưới đây?

Câu hỏi: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật không có vai trò nào dưới đây?
A. Tổng hợp các chất hữu cơ thành mùn.
B. Phân giải xác vật chất hữu cơ.
C. Góp phần quan trọng trong việc phá huỷ đá.
D. Phân giải xác động vật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật không có vai trò trong việc góp phần quan trọng trong việc phá huỷ đá.

Author: Cô Minh Anh