Câu hỏi: Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào dưới đây?

Câu hỏi: Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào dưới đây?
A. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.
B. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc.
C. Rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm.
D. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật là rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.

Author: Cô Minh Anh