Câu hỏi: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố khoáng sản ảnh hưởng như thế nào đến các xí nghiệp công nghiệp?

Câu hỏi: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố khoáng sản ảnh hưởng như thế nào đến các xí nghiệp công nghiệp?
A. Quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.
B. Phát triển, năng suất và phân bố các ngành công nghiệp
C. Năng suất, cơ cấu, mạng lưới các xí nghiệp công nghiệp.
D. Chi phối và việc lựa chọn kĩ thuật và công nghệ sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/120, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh