Câu hỏi: Trữ lượng dầu mỏ và khí đốt ước tính có ở biển và đại dương lần lượt là

Câu hỏi: Trữ lượng dầu mỏ và khí đốt ước tính có ở biển và đại dương lần lượt là
A. 21 tỉ tấn và 14 tỉ m3.
B. 21 nghìn tỉ tấn và 14 tỉ m3.
C. 21 tỉ tấn và 14 nghìn tỉ m3.
D. 21 tỉ tấn và 140 tỉ m3.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/57, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh