Câu hỏi: Trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 – 2015, số dân Hoa Kì tăng thêm

Câu hỏi: Trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 – 2015, số dân Hoa Kì tăng thêm
A. 25,3 triệu người
B. 2,35 triệu người
C. 2,53 triệu người
D. 23,5 triệu người

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Năm 2005 dân số Hoa Kì là 296,5 triệu người và năm 2015 là 321,8 triệu người. Như vậy, so với năm 2005 thì dân số tăng 25,3 triệu người và trung bình tăng 2,53 triệu người/năm.

Author: Cô Minh Anh