Câu hỏi: Trung Quốc không áp dụng chính sách, biện pháp nào trong cải cách nông. nghiệp?

Câu hỏi: Trung Quốc không áp dụng chính sách, biện pháp nào trong cải cách nông. nghiệp?
A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
B. Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi.
C. Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.
D. Tăng thuế nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh