Câu hỏi: Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có phát minh nào sau đây?

Câu hỏi: Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có phát minh nào sau đây?
A. La bàn. B.Giấy.
C. Kĩ thuật in. D.Chữ la tinh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục III, SGK/90 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh