Câu hỏi: Trung Quốc và Việ Nam đều có đường biên giới trên đất liền với quốc gia nào dưới đây?

Câu hỏi: Trung Quốc và Việ Nam đều có đường biên giới trên đất liền với quốc gia nào dưới đây?
A. Campuchia.
B. Thái Lan.
C. Lào.
D. Mianma.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với Lào.

Author: Cô Minh Anh