Câu hỏi: Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm

Câu hỏi: Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm
A. Các khu công nghiệp, vùng công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
B. khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ
C. khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp không mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
D. Các khu công nghiệp, vùng công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp không có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh